Menu
Your Cart

Tietosuojaseloste


Anno Collection Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste.


1 Yleistä


Anno Collection Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme Anno Collection Shop -asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Pekko Poduschkin (pekko.poduschkin@annocollection.com).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.


2 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava


Nimi: Anno Collection Oy

Osoite: Juurakkokuja 4, 01510, Vantaa

Puhelin: 030-650 50

Y-tunnus: 2773203-3


Anno Collection Oy:n tietosuojavastaava:Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)


3 Kenen henkilötietoja keräämme?


Käsittelemme Rekisterissä Anno Collection Shop -verkkokaupan asiakkaiden ja Anno Collectionin uutiskirjeen tilaajien (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.


4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?


Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:

- nimi

- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- ilmoittamasi suoramarkkinointisuostumukset/kiellot

- ostohistoria


5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?


Keräämme henkilötietoja vain suoraan sinulta (esim. asiakastilin luomisen tai tilausten yhteydessä).


6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset


Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme (uutiskirjeen tilaajat) tai sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano (Anno Collection Shopin asiakkaat).

Asiakkaidemme osalta henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia.

Uutiskirjeemme tilaajia koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskevan uutiskirjeen lähettäminen sähköpostitse. Henkilötietojen käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.


7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille


Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:

- Posti Group Oyj

- DHL

- Schenker 

- Paytrail Technology Oy

- Mailchimp

- Facebook

Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.


8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet


Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde tai uutiskirjeen tilaus on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojesi poistamista;

- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

- saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


11 Rekisterin suojauksen periaatteet


Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.


12 Yhteydenotot


Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Pekko Poduschkinille osoitteeseen pekko.poduschkin@annocollection.com. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Anno Collection Oy

Pekko Poduschkin

Juurakkokuja 401510, Vantaa


Anno Collection Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste 


1 Yleistä


Anno Collection Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien hen-kilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joi-ta keräämme markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa ku-vataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yh-teyshenkilömme Pekko Poduschkin (pekko.poduschkin@sgn.fi).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.


2 Rekisterinpitäjä


Nimi: Anno Collection Oy

Osoite: Juurakkokuja 4, 01510, Vantaa

Puhelin: 030 650 50

Y-tunnus: 2773203-3

Anno Collection Oy:n tietosuojavastaava: 

Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)


3 Kenen henkilötietoja keräämme?


Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme (esim. kilpailuihin osallis-tuneet) joihin Yhtiömme kohdistaa markkinointitoimenpiteitä (jäljempänä myös ”Sinä”).


4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:

- nimi; ja

- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

- ilmoittamasi suoramarkkinointisuostumukset/kiellot;5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?


Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:

- suoraan sinulta;

- verkostojen ja tapahtumien kautta (esim. muilta Yhtiömme asiakkailta);

- yleisesti saatavilla olevista lähteistä; ja

- yhteistyökumppaneiltamme. 


6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset


Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme markkinointitoimenpiteiden suorittamiseksi.

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme myynti ja suoramark-kinointi asiakkaillemme ja potentiaalisille asiakkaillemme. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole muita vaiku-tuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.


7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille 


Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat: 

- Google Analytics

- Posti Group Oyj

- Mailchimp

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointitoi-menpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötie-toja mitään muita tarkoituksia varten.

Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötie-tojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.


8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Anno Collection Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet


Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin suostumuksesi on voimassa.


10 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimer-kiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointi-viestit).

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot; 

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojesi poistamista;

- peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin         henkilötietojesi käsit-tely perustuu antamaasi suostumukseen; 

- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi         liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu         etumme; ja

- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-teen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


11 Rekisterin suojauksen periaatteet 


Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjes-telmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-viensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasa-nat. 

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.


12 Yhteydenotot


Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselostees-ta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Pekko Poduschkinille osoitteeseen

[pekko.poduschkin@sgn.fi]. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:


Anno Collection Oy

Pekko Poduschkin

Juurakkokuja 4

01510 Vantaa


Evästeet


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi käydessäsi tietyillä web-sivuilla. Palvelin voi myöhemmin käyttäjän palatessa lukea evästeen ja näin sivusto muistaa siellä vierailleen käyttäjän. Evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita ja ne helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun. 


Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä evästeistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai voida tunnistaa käyttäjää, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin. Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Verkkosivuston kävijöistä kerätään tietoa JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille. 


Evästeiden käyttötarkoitus


Jotta voit hyödyntää Anno Collection Oy:n sivustojen sisältöä ja personoituja ominaisuuksia kokonaisuudessaan, sinun on sallittava evästeiden käyttö (useimmiten käyttö on sallittu automaattisesti) tietokoneessasi, taulutietokoneessasi tai matkapuhelimessasi. Tietyt sivuston personoidut ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos evästeiden käyttö on sallittu. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme ja asiakkaidemme sivustojen käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen Anno Collection Oy:n ja yhteistyöyritysten verkkosivuilla. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.


Evästeiden (ja muiden vastaavien tekniikoiden) avulla saatuja tietoja voidaan liittää tunnistettuun käyttäjään. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Anno Collection Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.


Tilastollinen seuranta


Voidaksemme tuottaa parempia palveluita, teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun, mainonnan tehokuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä. Tietojen avulla kykenemme paremmin kohdentamaan palvelun käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä (esim. tietoa, tuotteita, tarjouksia). Luokittelemme käyttäjiä kohderyhmiin selainkäyttäytymisen perusteella, näille kohderyhmille esitetään mainontaa ja sisältöä heidän todennäköisten kiinnostustensa perusteella.


Kolmannet osapuolet


Yhteistyökumppanimme, kuten yritykset ja mainostajat, voivat käyttää evästeitä kohdentaakseen käyttäjille sisältöä heidän kiinnostustensa ja asiakasryhmien perusteella.


Evästeiden avulla palvelun käyttäjää ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Eväste sisältää vain yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.


Esimerkkejä sivustoillamme käytettävistä evästeistä


Sivustollamme käytetään esimerkiksi seuraavia evästeitä:


Google Analytics

Facebook

language

phpsessid

_ceg.s

_ceg.u

_ceir

_ga

_gat

gid

ads/ga-audiences

collect

fr

tr

currency

default

loadpopup

s

sname

trk.cetrk.com/s

u

cookieconsent_status

DSID

IDE

cto_lwid

c_user

datr

fr

sb

spin

wd

xs

/tr

1p_JAR 

AID

APISID

CONSENT

HSID

NID

SAPSID

SID

SIDCC

SSID

OGPC


Sivustolla käytettävillä evästeillä on esimerkiksi seuraavanlaisia käyttötarkoituksia: 


- sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet

- sivuston kävijädatan keräämiseen liittyvät evästeet

- markkinointitarkoitukseen käytettävät evästeet

- sekä muihin kategorioihin kuuluvat evästeet


Vastuullisuus


Suomessa evästeiden käyttöä säätelee tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioitamme palvelun käyttäjien yksityisyyttä. Tietojenkäsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen yksilön tietosuojaa koskevien säädösten ja ohjeistusten mukaan.Käyttäjän mahdollisuudet


Käyttämällä Anno Collection Oy:n tai yhteistyöyritysten verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.


Evästeiden tyhjentäminen


Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen tietoturva-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia sivustojen käytettävyyteen ja toimintaan liittyen.


Kolmansien osapuolten evästeiden estäminen


Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet) tai Your Online Choices – sivuston avulla (mahdollisuus määrittää estot yrityskohtaisesti).

 

YourOnlineChoices


YourOnlineChoices -sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin verkkomainonnasta ja mahdollisuuden kieltää selainkäyttöön perustuva mainonta.


On tärkeää muistaa, että kieltäminen ei tarkoita verkkomainonnan loppumista kokonaan. Kieltämisen jälkeen verkkosivustoilla näytettävät mainokset eivät tosin välttämättä ole sinulle kohdennettuja tai sinua kiinnostavia.


EDAA


European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) on voittoa tavoittelematon järjestö Brysselissä ja vastaa koko Euroopan tasolla selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan (OBA) kohdentamisen itsesääntelyohjelmasta.


EDAA toimii keskeisenä OBA -ikonin lisensoivana organisaationa ja mahdollistaa teknisesti kuluttajille läpinäkyvyyden ja kontrollin selainkäyttäytymiseen perustuvaan mainontaan www.youronlinechoices.eu –palvelun avulla.


OBA


EDAA lisenssioi OBA -ikonin, joka toimii samoin koko Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ikoni näkyy digitaalisten mainosten päällä, jota klikkaamalla kuluttaja ohjataan www.youronlinechoices.eu –palveluun. Palvelussa kuluttaja saa lisätietoa selainkäyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta ja voi kontrolloida internet käyttäytymisestään kerättävää tietoa ja mainontaa.


Käytämme evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää